ما یک مجموعه با هدف ارائه محصولات طراحی- محور برای کودکان ایرانی هستیم. محصولاتی که به فرایند رشد، یادگیری و اجتماعی شدن کودکان کمک کرده و به شکل گیری آینده آن ها کمک می کند. 

ما محصولاتی را ارائه  می کنیم که به طور خاص روی فرایند رشد و استقلال کودکان تاثیر گذار باشد. گروه هدف محصولات ما کودکان 2 تا 6 سال جامعه می باشند. در این راستا فرایند طراحی بسیار کلیدی است. خروجی کار ما شاید نامنظم باشد اما سعی ما بر این است که  تاثیر خوبی روی آینده کودکان ایرانی داشته باشد.